Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: HT Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #18063 Đồng I, Khung Bạc, 53 Tướng, 12 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Thang Huynh Long đã mua tài khoản Liên Minh #18097 Chưa Rank, Không Khung, 48 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Linh Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #18123 Chưa Rank, Không Khung, 41 Tướng, 11 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Linh Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #18059 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Hoàng Đông đã mua tài khoản Liên Minh #18149 Bạc V, Không Khung, 60 Tướng, 15 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Phạm Duy Hùng đã mua tài khoản Liên Minh #18120 Bạc III, Không Khung, 39 Tướng, 5 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Phạm Duy Hùng đã mua tài khoản Liên Minh #18071 Bạc IV, Không Khung, 59 Tướng, 35 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Cục Thịt Mỡ đã mua tài khoản Liên Minh #18080 Chưa Rank, Không Khung, 20 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Tri Thành đã mua tài khoản Liên Minh #18133 Bạc V, Không Khung, 26 Tướng, 8 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Thanh Thuận đã mua tài khoản Liên Minh #18140 Chưa Rank, Không Khung, 12 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trung Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #18143 Đồng II, Khung Bạc, 26 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Ngọc Nguy đã mua tài khoản Liên Minh #18076 Chưa Rank, Không Khung, 30 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nguyen Nhat Quang đã mua tài khoản Liên Minh #18128 Bạc IV, Khung Bạc, 56 Tướng, 14 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Redemption Vỹ Anh đã mua tài khoản Liên Minh #18145 Đồng V, Không Khung, 35 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Quang Phú đã mua tài khoản Liên Minh #18150 Chưa Rank, Không Khung, 18 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Minhh Ann đã mua tài khoản Liên Minh #18074 Chưa Rank, Không Khung, 29 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyen Truong đã mua tài khoản Liên Minh #18126 Đồng I, Không Khung, 54 Tướng, 10 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Định đã mua tài khoản Liên Minh #18122 Đồng V, Không Khung, 48 Tướng, 10 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Bảo Vũ đã mua tài khoản Liên Minh #18067 Chưa Rank, Không Khung, 24 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: So Minh Nhơn đã mua tài khoản Liên Minh #18107 Bạc V, Khung Bạc, 30 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ