Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Thành Nam đã mua tài khoản Liên Minh #24845 Chưa Rank, Không Khung, 80 Tướng, 14 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Nguyễn Văn Hào đã mua tài khoản Liên Minh #25129 Chưa Rank, Không Khung, 84 Tướng, 27 Skin với giá: 170.000đ


Thành viên: Pham Tung đã mua tài khoản Liên Minh #25131 Chưa Rank, Không Khung, 55 Tướng, 2 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Lưu Minh đã mua tài khoản Liên Minh #25118 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trần Ngọc Thắn đã mua tài khoản Liên Minh #25121 Đồng IV, Không Khung, 26 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Lâm Nhiên đã mua tài khoản Liên Minh #25084 Bạc II, Không Khung, 28 Tướng, 3 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Bi Béoo đã mua tài khoản Liên Minh #25115 Đồng III, Không Khung, 43 Tướng, 16 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Oanh Le đã mua tài khoản Liên Minh #25110 Chưa Rank, Không Khung, 46 Tướng, 30 Skin với giá: 160.000đ


Thành viên: Duy đã mua tài khoản Liên Minh #24987 Chưa Rank, Không Khung, 82 Tướng, 13 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Duy Hoang Phan đã mua tài khoản Liên Minh #25092 Bạc IV, Khung Bạc, 123 Tướng, 32 Skin với giá: 200.000đ


Thành viên: Jbx Pjx Tấn đã mua tài khoản Liên Quân #17602 Bạc I, 17 Tướng, 6 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Xuân Thích đã mua tài khoản Liên Minh #25088 Đồng I, Không Khung, 60 Tướng, 6 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Anh Tuan đã mua tài khoản Liên Minh #25103 Bạc IV, Không Khung, 44 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Suna Hoang đã mua tài khoản Liên Minh #25091 Đồng I, Không Khung, 102 Tướng, 12 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Hữu Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #24844 Đồng I, Không Khung, 85 Tướng, 16 Skin với giá: 80.000đ


Thành viên: Hữu Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #25025 Bạc IV, Khung Bạc, 31 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Quang Khánh đã mua tài khoản Liên Minh #25108 Đồng IV, Không Khung, 44 Tướng, 13 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Ngọc Thắng đã mua tài khoản Liên Minh #25100 Chưa Rank, Không Khung, 32 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: ßøÿ Kiệt đã mua tài khoản Liên Minh #24966 Bạc IV, Khung Bạc, 103 Tướng, 45 Skin với giá: 240.000đ


Thành viên: Không Cần Em đã mua tài khoản Liên Minh #25102 Đồng IV, Không Khung, 20 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ