Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Trần Kuns Bảo An đã mua tài khoản Liên Minh #16503 Chưa Rank, Không Khung, 53 Tướng, 13 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Vinh Huynh đã mua tài khoản Liên Minh #16499 Bạc IV, Khung Bạc, 69 Tướng, 21 Skin với giá: 110.000đ


Thành viên: Robber Lâm đã mua tài khoản Liên Minh #16311 Bạc I, Khung Bạc, 116 Tướng, 19 Skin với giá: 150.000đ


Thành viên: Minh Phuong đã mua tài khoản Liên Minh #15378 Đồng II, Không Khung, 101 Tướng, 18 Skin với giá: 140.000đ


Thành viên: Minh Tú đã mua tài khoản Liên Minh #16546 Bạc IV, Khung Bạc, 50 Tướng, 11 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Trung Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #16544 Bạc V, Không Khung, 27 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Thế Sơn đã mua tài khoản Liên Minh #16495 Bạc IV, Khung Bạc, 82 Tướng, 22 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Dy Lê đã mua tài khoản Liên Minh #16532 Đồng II, Không Khung, 34 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trần Trung Đức đã mua tài khoản Liên Minh #16350 Chưa Rank, Không Khung, 34 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nguyễn Chí Hải đã mua tài khoản Liên Minh #15928 Bạc II, Không Khung, 31 Tướng, 8 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Jerry Dương đã mua tài khoản Liên Minh #16220 Bạc III, Khung Bạc, 109 Tướng, 32 Skin với giá: 350.000đ


Thành viên: Bé Tồ đã mua tài khoản Liên Minh #16468 Bạc V, Không Khung, 20 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Gi Ten đã mua tài khoản Liên Minh #16525 Chưa Rank, Không Khung, 26 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Hệ Ţhôʼng Messen đã mua tài khoản Liên Minh #16524 Chưa Rank, Không Khung, 36 Tướng, 7 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Hệ Ţhôʼng Messen đã mua tài khoản Liên Minh #16453 Bạc IV, Khung Vàng, 40 Tướng, 6 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Ngọc Đức đã mua tài khoản Liên Minh #16527 Bạc IV, Không Khung, 32 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Ngọc Đức đã mua tài khoản Liên Minh #16528 Chưa Rank, Không Khung, 16 Tướng, 2 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Ngọc Đức đã mua tài khoản Liên Minh #16513 Chưa Rank, Không Khung, 13 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Anh Thang Phan đã mua tài khoản Liên Minh #16531 Chưa Rank, Khung Bạc, 30 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Lls Gen đã mua tài khoản Liên Minh #16267 Chưa Rank, Khung Bạc, 34 Tướng, 6 Skin với giá: 40.000đ