Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Nguyễn Văn Sỹ đã mua tài khoản Liên Minh #27035 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 7 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Bùi Trường Thị đã mua tài khoản Liên Minh #26941 Chưa Rank, Không Khung, 81 Tướng, 23 Skin với giá: 110.000đ


Thành viên: Bùi Trường Thị đã mua tài khoản Liên Minh #27010 Bạc II, Không Khung, 109 Tướng, 16 Skin với giá: 110.000đ


Thành viên: Longtuong Tu đã mua tài khoản Liên Minh #27024 Đồng II, Không Khung, 64 Tướng, 15 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Phú Hà đã mua tài khoản Liên Minh #27026 Chưa Rank, Không Khung, 12 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Phú Hà đã mua tài khoản Liên Minh #26600 Chưa Rank, Không Khung, 48 Tướng, 15 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Phan Quốc Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #27028 Chưa Rank, Không Khung, 23 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Bảo Huy đã mua tài khoản Liên Minh #27031 Chưa Rank, Không Khung, 53 Tướng, 10 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Phú Hà đã mua tài khoản Liên Minh #27037 Chưa Rank, Không Khung, 19 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Vân Skull đã mua tài khoản Liên Minh #27038 Vàng III, Không Khung, 30 Tướng, 5 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Lê Minh Kiệt đã mua tài khoản Liên Minh #27027 Chưa Rank, Không Khung, 46 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nguyen Thanh Sang đã mua tài khoản Liên Minh #27034 Chưa Rank, Không Khung, 43 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Hường Tài đã mua tài khoản Liên Minh #26990 Chưa Rank, Không Khung, 69 Tướng, 14 Skin với giá: 80.000đ


Thành viên: Quang Doanloi đã mua tài khoản Liên Minh #27032 Chưa Rank, Không Khung, 16 Tướng, 3 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Pinn Conn đã mua tài khoản Liên Minh #27014 Đồng III, Không Khung, 26 Tướng, 8 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Pinn Conn đã mua tài khoản Liên Minh #27033 Chưa Rank, Không Khung, 41 Tướng, 17 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Thanh Võ đã mua tài khoản Liên Minh #27000 Chưa Rank, Không Khung, 56 Tướng, 10 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Người Lạ Ơi đã mua tài khoản Liên Minh #27003 Chưa Rank, Không Khung, 35 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Tuệ Kiệt đã mua tài khoản Liên Minh #27025 Chưa Rank, Không Khung, 31 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Dương Bin đã mua tài khoản Liên Minh #26892 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 7 Skin với giá: 80.000đ